Obchodné podmienky

Na základe záväznej objednávky uzatvorenej medzi kupujúcim a internetovým obchodom obchod.reklamaatlac.sk,
prevádzkovateľ  Gemer Slovakia Tornaľa spol. s r.o.  Školská 11, 982 01  Tornaľa, Slovensko IČO:  36 029 033 - DIČ: SK (ďalej len predávajúci), sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar,ktorý je predmetom objednávky. Dodávateľ je plátca DPH.
 

ZMLUVA O VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY:

Každá samolepka je vyrábaná na zákazku, ako špecificky upravovaný tovar rozmerovo alebo
tvarovo. Na tento zmluvný vzťah sa vzťahujú ustanovenia §. O. 644 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Ku každej objednávke je vystavená predfaktúra - zaslaná emailom na adresu kupujúceho.

Po uhradení predfaktúry Vám predávajúci vystaví faktúru(daňový doklad) a zašle ju na
email uvedený pri registrácii.Kupujúci si ju môže vytlačiť v prípade potreby a založiť do účtovníctva.

Ku každej objednávke je zdarma dodaná aj montážna fólia v minimálnom potrebnom množstve.


OBJEDNÁVKA:

Svojim súhlasom s Obchodnými podmienkami kupujúci potvrdzuje,že pozná rozsah objednávky, a že
pozná konečnú cenu danej objednávky. Odoslaná objednávka je považovaná za záväznú iba od tej doby kým
nie je zaplatená z niektorým zo spôsobom.
Po úspešnom dokončení objednávky je automaticky odoslaná predfaktúra do Vami zadanej e-mailovej
schránky. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí alebo nejasností, môže kupujúci od objednávky odstúpiť
nezaplatením ceny.Po zaplatení nie je možné od objednávky odstúpiť !!!


ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku , zmeniť jej obsah alebo jej časť v
týchto prípadoch:
-ak je tovar alebo materiál na jeho výrobu z akéhokoľvek dôvodu dlhodobo nedostupný
-ak sa zmenila výrazne cena tovaru
-ak objednávka nebola uhradená
-alebo ak predávajúci nerozhodne inak

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci sa zaväzuje kontaktovať kupujúceho e-mailom,
alebo telefonicky a informovať ho o konkrétnom stave objednávky a spôsobe prípadného vrátenia peňazí.

CENA TOVARU:

Všetky ceny tovaru z internetového obchodu samo-lepky.sk sú uvádzané v €.
K cene sa pripočítava cena poštovného ale iba je suma za samolepky nižšia ako 20 €

SPÔSOB PLATBY:

  • prevodom na účet predajcu
  • vyplatením správne vyplneným šekom na pošte

ZODPOVEDNOSŤ ZA OBSAH WEBU:

-Upozorňujeme, že informácie na webových stránkach obchodu sú v niektorých prípadoch
preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné, obrazové a technické nepresnosti či
typografické chyby. Môžu byt aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
-Farba fólie sa môže trocha líšiť od zobrazovanej na Vašom monitore (nesprávnym nastavením monitora)
prípadné reklamácie nebudú uznané.Máte možnosť vopred požiadať o vzorku , vzorkovník alebo
aspoň o fotografie fólií.
-Všetky logá sú registrované obchodné známky firiem alebo ich výrobkov a sú ich
výhradným vlastníctvom.Nákupom samolepiek nemôžete považovať tieto obchodné známky
za vlastníctvo kupujúceho. Vlastníctvo zaregistrovaných obchodných známok je
neprenosné a nákupom tovaru nie ste oprávnení túto obchodnú značku používať.
-Kupujúci je sám zodpovedný za to ako samolepky použije a berie na seba zodpovednosť.
-Obrazové dáta zobrazujúce aplikované vzory na vozidlách nemusia nutne
súhlasiť s reálnou aplikáciou na Vašom aute. Všetky motívy na stránke
samo-lepky.sk, okrem foto galérie, kde sú reálne fotky, sú aplikované pomocou
grafických programov a nejedná sa o reálne fotografie, preto ich nejde porovnávať z

fyzickou podobou na reálnom vozidle.
-Nenesieme voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné
následné škody, spôsobené použitím informácií z nášho webu alebo iných odkazujúcich stránok.


ZÁRUKA :

Neposkytujeme garancie ani záruky pri zlom aplikovaní a manipulácií s dodaným tovarom.
Poskytujeme len záruku stanovenú zákonom, a vyššiu záruku stanovenú výrobcom a
dodávateľom materiálov.


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE:

Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 01.01.2017 . Predávajúci si
vyhradzuje právo na zmeny obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.